Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6-Sedlci má své pokračování.

Květen 2019

Nejsme lhostejní ke svému okolí.

My zde žijeme a chceme bydlet v pěkné lokalitě.

Tak jsme se naivně domnívali, že naše okolí přestane se změnami a úpravami územního plánu, které nebudou pro naši lokalitu přiměřené, ale on opak je pravdou.

Podněty na změny se projednávají na Zastupitelstvu Hl.m.Prahy :

1) P26/2018 Změna funkčního využití ploch, rekonverze stávajícího skladového areálu na obytnou městskou čtvrť

ke stažení Screenshot_2019-05-21 DETAIL P26 2018 ZMPLA.png (656,4 kB)

 

2) P76/2018 Změna funkčního využití ploch, transformace na obytné centrum

ke stažení : Screenshot_2019-05-21 DETAIL P76 2018 ZMPLA.png (603,6 kB)

 

3) P110/2018 Změna funkčního využití ploch, realizace obytné zástavby

ke stažení :Screenshot_2019-05-21 DETAIL P110 2018 ZMPLA.png (516,9 kB)

Komise územního rozvoje zastupitelstva MČ Prahy 6  projednala dne 24.4.2018 p6za4091804.doc (139 kB) následující bod :

"3.1.   k. ú. Sedlec, parc. č. 148/1, 148/2, 148/3 ..

Výchozím materiálem pro lokalitu Sedlec sever jsou schématické zásady regulace zpracované KA. KA - nutná koordinace s ostatními záměry v širším území, zejména v oblasti dopravní obsluhy, vazby na MHD a železnici, celkovou propustnost a provázanost území a jeho veřejnou vybavenost (školství...)

Nejde jen o návaznost jednotlivých sousedních ploch, ale o regulační zásady řešení celého transformačního území s vazbami na nadřazenou infrastrukturu.

stávající stav - VN - nerušící výroba a služby - ZMK - zeleň městská a krajinná

návrh změny - OV - E - všeobecně obytné - ZP - zeleň parková / pevná značka o rozloze 400 m2

záměr - transformace území areálu velkokapacitních mrazíren na obytné centrum obce se zástavbou bytových domů s občanskou vybaveností v parteru, která respektuje stávající charakter Sedlce.

Hlasování: KÚR souhlasí s transformací předmětného území na rezidenční lokalitu a doporučuje zahájení pořizování změny. KÚR požaduje prověřit vhodnost navrhované funkční plochy OV (OB), míry využití území E (D) a doplnění veřejné vybavenosti formou plovoucí značky VV. Požadujeme zpracovat územní studii na celou lokalitu až ke Kamýcké ulici.

pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) "

 
Každý si teď položí otázku s čím nesouhlasíme ?
(Vždy platí, pokud nám někdo předloží argumenty, že se mýlíme, rádi si náš názor poupravíme a zdvořile se omluvíme. Nemáme zájem  aby byla omezene výstavba a revitalizace, která je pro lokalitu vhodná !)
 

1) pro navrhovanou lokalitu je naprosto nepřijatelný limit využití území E, když celá lokalita je v A nebo B (jen některé části byly tragicky realizovány v limitu C - úpravy územního plánu). Z tohoto důvodu jsme protestovali proti limitu využití C !!! Takže pokud má někdo zájem transformovat lokalitu tak  ano, ale pouze na B. Nikoliv na E s 5 a více podlažními domy a koeficientem podlažní plochy 1,1 na místo koeficientu 0,3 nebo 0,2. (Přesnou podlažnost neznáme, ale při odsouhlasení limitu E, zde může být i více než 5 NP. Další podrobnosti naleznete v této tabulce :

Co je limit využití území ?

Tak si někdo představuje transformaci na obytné centrum obce ?

2) Dalším problémem je, že touto změnou nebude nařízena transformace Mrazíren za obytné domy. To není o demolici (to může vlastník udělat, ale nemusí). Jednoznačně ale bude dána možnost k využití ploch dosud zelených a nevyužitých k další zástavbě. Takže dnes jsou Mrazírny  jakoby v zeleném parku. Ale změnou bude zde možné "dosázet" další domy.

3) V oblasti naprosto nevyhovuje doprava. Již dnes byl problém jeden dům navíc.Ulice v Sedlci již nemá kapacitu. Kapacitu ale nemají ani komunikace směrem na Vítězné náměstí.

4) Splašková kanalizace je rovněž problém o dešťové kanalizaci ani nemluvíme.

V této situaci můžeme být rádi, že členové komise alespoň požadují zpracovat územní studii na celou lokalitu až ke Kamýcké ulici. Můžeme pouze doufat, že územní studie bude rozpracovávat již zmíněné problémy a bude zpracována na základě odpovídajících vstupů.

V každém případě budeme ale kontaktovat jednotlivé zastupitele a představitele MČ. Rovněž i Vy je můžete kontaktovat ! Jsou to Vaši zastupitelé, Váš domov a Vaše okolí.

 

 

 

Pro Vaši informaci uvádíme dřívější kauzy :

 

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. 

Původní změna Z1774/00 byla naštěstí zamítnuta. Dnes jsme ale před dalšími podněty na změny, u kterých se nedomníváme, že jsou pro lokalitu přínosem. podněty na změny se sice týkají sousedního katastrálního území, ale náš život jistě ovlivní. Zničení krajinného rázu, neúměrné navýšení dopravy. Příkladem je právě podnět 668 a jemu podobné, které jsou podporované představiteli MČ Praha Suchdol, MĆ Praha Lysolaje a MČ Praha 6.

668.pdf (306,7 kB)

¨Navrhovaná změna navíc žádným způsobem neřeší zajištění základní občanské vybavenosti (obchody, sportoviště, městský parter a plochy veřejné zeleně) ani nezbytné investice do dopravní infrastruktury (výstavby dostatečně kapacitních přístupových cest, parkovacích míst či podchodu pro chodce pod hojně využívanou železniční tratí).  Již nyní se sedlečtí obyvatelé potýkají s přetížeností městské hromadné dopravy a špatnou dostupností k obchodní síti. Ani kapacita stávajících pozemních komunikací  mnohdy nepostačuje. S významným nárůstem počtu obyvatel a jimi vlastněných automobilů   by také v okolí nevyhnutelně došlo ke značnému zvýšení hlukové a emisní zátěže.

To vše v lokalitě, která si dosud zachovává příměstský charakter s převahou zástavby vilových nebo nižších bytových domů. Výstavba typicky městského obytného komplexu by tak znamenala necitlivý zásah do krajinného rázu této přírodně a rekreačně atraktivní lokality rozprostírající se při pravém břehu Vltavy.

Ačkoliv se jedná o stavební záměr značného rozsahu, předkladatel lokalitu neřeší komplexně. Motivován podle našeho názoru výlučně snahou za každou cenu maximálně ekonomicky zhodnotit příslušné pozemky, se vůbec nepokouší vytvořit v rámci projektu lokální centrum – kvalitní veřejný prostor , který by mohli využívat jak obyvatelé nového obytného souboru, tak stávající sedlečtí rezidenti.

Obyvatelé nejsou žádní „zelení extrémisté“ odmítající jakoukoliv novou výstavbu.  Pouze si přejí, aby byla regenerace diskutovaného území řešena podle promyšleného urbanistického plánu. Aby budoucí výstavba respektovala krajinný a architektonický ráz lokality a byla tak skutečným přínosem jak pro nové, tak pro stávající obyvatele Sedlce.

 

Z 2784/00 Praha 6 Sedlec, Suchdol -  most a okruh.

Magistrát hl. m.Prahy navrhl změnu územního plánu  Z2784/00 - okruh hl. m. Prahy

Tuto změnu bohužel je problematické uvítat. Vůbec není řešena doprava v oblasti Sedlce, Suchdola, Dejvic. Změna Z 2784/00 řeší pouze izolovaně trasu okruhu, nikoliv vlivy, které budou znamenat jednotlivé dopravní návaznosti. Zpracovatel vůbec nezohlednil širší souvislosti. Tj., že doprava naroste a již dnes je problematický průjezd ze Suchdola na Vítězné náměstí. Pokud bude někdo potřebovat se dostat z Bohnic  do Dejvic, případně pokud následně budeme mít zájem se ze Sedlce "podívat" do Dejvic, asi zřejmě neuspějeme. Již dnes je vzhledem k dopravním opatřením, které zvolila radnice Prahy 6, bez projednání s občany, problematické se dostat do Dejvic. Jak to bude následně, pokud logicky přibudou i "zájemci" v autech z Bohnic, to nevíme. Jedno víme jistě .....bude pohodlné se dostat přes nový most do Psychiatrické léčebny Bohnice. Takže nemějte obavu... Tímto směrem to půjde.  Již vůbec nezmiňuji, že nikdo "nekalkuloval " s novou výstavbou v Sedlci. Zde bude platit přímá úměrnost. Čím vyšší koeficienty využití území, tím více automobilů a tím větší "zábava" jak pro starousedlíky tak pro nové příchozí v nových bytech.

Prosím, zašlete své připomínky. Více informací : sedlec6.webnode.cz/sedlec-most/

 

Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6-Sedlci

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. Podívejme se proto blíže na charakter předložené změny a na důvody, proč se proti ní lidé žijící v okolí bouří.

Záměrem předkladatele je docílit v areálu bývalých mrazíren a na okolních převážně nezastavěných pozemcích využívaných v současnosti k drobnému podnikání takové změny využití území, aby zde bylo možné realizovat obytný soubor s převahou relativně velmi zahuštěné zástavby vícepodlažních domů, čemuž také odpovídá navrhovaný koeficient využití území E, v západní části areálu dokonce F.

Předkladatel zdůvodňuje přínos navrhované změny tím, že realizací obytného souboru dojde ke zklidnění území, což autoři petice a námitek adresovaných Magistrátu hl. m. Prahy rozhodně odmítají. Zaprvé poukazují na skutečnost, že je absurdní zklidňovat klidnou rezidenční lokalitu  plnou zeleně, v níž lze často pozorovat i lesní ptactvo a zvěr. A že zklidňování lokality výstavbou vícepodlažního sídliště může být považováno v tom nejlepším případě za nepodařený žert. 

 

Metropolitní územnímu plán hl.m.Prahy 

plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

www.praha6.org/mpp/lokalita/164/vystupy

 
 

Důležité listy :

240 Sedlec.pdf

164 Nový Sedlec

163 Papírenská.pdf

 

 

 

 

 

Změna koeficientu využití území p. parc. č. 144/2 , k.ú. Sedlec, Praha 6 byla zrušena až soudem !

KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE  Městské části Praha 6 schválila úpravu limitu využití území v k.ú.Sedlec,  pozemku č.parc. 144/2 V Sedlci  za účelem novostavby většího bytového domu z B na C /větší zastavitelnost/  Sedlec144 2.pdf (1,3 MB)

Změny_úpravy_ zrušené soudem.pdf (34,1 kB)

U1114.pdf (229,2 kB)

Pro zobrazení využity materiály ČUZK.

 

ZMĚNA územního plánu Z 1774/00 ZASTAVENA !

Usnesení Zastupitelstva Hl.M. Prahy z 20.9.2012

Usnesení Zastupitelstva hlm Prahy.docx (11,9 kB)

Příloha_č.3_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (81,7 kB)

 

Zápis  ze 6. září 2012

jednání Výboru územního rozvoje ZHMP
Zápis URM 06092012.pdf (219,6 kB)
pozvánka
duvodova zprava
Příloha 1
Příloha 10
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 5a
Příloha 6
Příloha 6a
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9 (4,7 MB)
Usnesení Rady
Usnesení Rady a

 

 

 

Upozornění !

Jaký je výsledek projednávání  :  

 ZM00_1774_2_v04.pdf (676,4 kB)  

pozadavky-konecny_nav_rh.doc (35,5 kB)

Z1774_00 - O Morkus 29.11.2011.doc (86,5 kB)

Z1774_00 - V.doc (411 kB)
 

Upozornění !

Podívejte se jak mají připravené odpovědi na naše připomínky ! Zn. "Dokážeme odmítnout vše a za každou cenu. Jenom když budeme stavět."

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY ÚP SÚ HMP.doc (556 kB)

Jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se stále konají !!

Prosím vyjádřete svůj názor k Celoměstsky významným změnám územního plánu interpelací.

Material do Zastupitelstva.pdf (2,8 MB)
Priloha c 4 do Zastupitelstva_HMP.pdf (106,6 kB)
Příloha_č.10_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (1 MB)
Usneseseni_Zastupitelstva_HMP.pdf (72,2 kB)