Text petice:

Ministru pro místní rozvoj, ministru životního prostředí,

primátorovi hl. m. Prahy, Magistrátu hl.m.Prahy, Zastupitelstvu hl.m.Prahy,

starostovi a Zastupitelstvu Městské části Praha 6, Úřadu městské části Praha 6,

 Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec,

 stanovení kódu míry využití území maximálně„B“, navržení adekvátních ploch pro zeleň, veřejných ploch, ploch pro odpovídající infrastrukturu, vyřešení dopravy

Obyvatelé tzv. Dolního Sedlce uvítali změny, které nastaly poté, co se vyslovili v petici pro převedení pod městskou část Praha 6 ke dni 1. ledna 2005. Došlo k obnově komunikací, břehu Vltavy, vzniku dětského hřiště, informačního střediska Městské části Praha 6, přívozu přes Vltavu do Bohnic a mnoho dalšího dobrého.

Dnes ale stojíme před zásadním krokem. Již je to dlouho, co život Dolního Sedlce a jeho obyvatel ovlivnily mrazírny. Svým provozem, výstavbou nevzhledných průmyslových hal a budov zcela narušily příměstský charakter Dolního Sedlce. Neustálý proud nákladních vozidel nebyl nikdy nikomu příjemný. Na druhou stranu znamenaly mrazírny pro mnohého z obyvatel zajímavou pracovní příležitost.

Dnes nás mrazírny ovlivňují rovněž. Nevzhledné haly jsou zde stále,  provoz vozidel se poněkud zklidnil. Především nás a generace budoucích obyvatel ale ovlivňuje záměr francouzského vlastníka prodat pozemky. V souladu se záměrem developera dochází k projednání tzv. změny územního plánu označené jako Z 1774 / 00. Ta sleduje co nejvyšší výtěžnost lokality bývalých mrazíren při ul. V Sedlci-Přerušená a navazující území jihozápadně podél železniční trati a ul. Kamýcké, celkem o předpokládaném rozsahu 119.458 m2.

V této „logice“ ale figurujeme my, obyvatelé sousedních bytových domů, rodinných domků, ale i občané celé Prahy, kteří jsme si místo oblíbili a chceme zde stále žít (nikoliv pobývat pouze na ubytovně ve stínu dalších výškových budov), případně máme zájem je nadále využívat jako klidovou zónu pro svůj odpočinek, relaxaci, k procházkám po naší „vesničce“  Sedlci podél kapličky, krátkým vyjížďkám na kole, sáňkování s dětmi atd.

My totiž nechceme, aby zde vzhledem k zájmům developera a jednotlivců vznikl obytný komplex typu „betonových ubytoven“, kde by byla stanovena maximální míra využití území „F“ (případně „E“, „D“, „C“), tj. šesti a vícepodlažní domy bez odpovídající infrastruktury, zeleně, veřejných ploch a dopravní obslužnosti. Souhlasili bychom s tím, aby zde vznikly obytné domy s maximálně 3.NP s odpovídající veřejnou zelení, infrastrukturou, sportovišti, parkovišti a veřejnými plochami. To vše    s maximální mírou využití území „B“ a návaznou dopravní infrastrukturou, která by byla jasně vymezena v územním plánu.

Z tohoto důvodu žádáme :

A) aby byla v rámci projednávání změn územního plánu, projednávání územního plánu, územních a stavebních řízení učiněna veškerá opatření, tj. podána vyjádření, uskutečněna rozhodnutí  k tomu:

 1) aby v k.ú. Sedlec, hl.m. Praha, konkrétně v lokalitě řešené změnou územního plánu označené jako Z 1774/00, mohly vzniknout pouze obytné domy s maximálně 3.NP, s odpovídající veřejnou zelení, infrastrukturou, sportovišti, zdravotním zařízením, školským zařízením,  veřejnými plochami,  vše s maximální mírou využití území „B“ a návaznou dopravní infrastrukturou. Aby realizace výstavby byla podmíněna skutečným navýšením kapacity veřejné hromadné dopravy (realizace tramvajové trati).

2) aby v k.ú. Sedlec, hl.m. Praha, konkrétně v lokalitě řešené změnou územního plánu označené jako Z 1774/00, byla uplatňována a dodržována obecně závazná vyhláška hl.města Prahy č. 32 / 1999, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, zejména čl.2 - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy. Předmětné území je v příloze č. 1 této vyhlášky definováno jako „vnější pásmo, jehož podstatou je příměstská krajina s původně venkovským osídlením a je v územním plánu doplněno o nízkopodlažní formy bydlení, navazující na zástavbu stávajících sídel. Podstatnými prvky tohoto pásma jsou zemědělský půdní fond, lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa, dále přírodní prvky zeleně, které přecházejí z volné krajiny do kompaktního města a celoměstského centra formou parků a parkově upravených ploch. Územní plán doplňuje uvedené stávající prvky v radiálních i tangenciálních směrech do spojitého systému zeleně. Součástí krajiny jsou vodní plochy a toky, které jsou spolu s přilehlým územím chráněny jako významná součást krajinného rázu a jako obohacení biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou a estetickou hodnotu“.  

3) aby v územním plánu hl.m. Prahy, v lokalitě řešené výše uvedenou změnou územního plánu označené jako Z 1774/00, byly v odpovídající míře pevně vymezeny plochy a realizována opatření, která byla  „opomenuta“. Jde především o:

  1. plochy veřejné zeleně, infrastruktury, sportoviště, zdravotní zařízení, školská zařízení, veřejné plochy, vše s maximální mírou využití území „B“,
  2. plochy umožňující parkování spoluobčanům z jiných částí Prahy a sousedních obcí. (Tj. všem, kteří mají zájem zaparkovat automobil a využít vlakové příměstské dopravy.),
  3.  vymezení podchodu a podjezdu pod železniční tratí v ulici Přerušená,
  4.  realizaci opatření proti hlukové  a prachové zátěži z ulice Kamýcká,  železniční trati a skládky firmy SVOBODA s.r.o.,
  5. vyřešení vlastní sítě komunikací v rámci pozemků, které jsou ve vlastnictví developera, a to tak, aby noví obyvatelé užívali především těchto nově vzniklých komunikací, a došlo ke skutečnému zklidnění lokality. (Tj. aby došlo ke skutečnému naplnění cíle změny územního plánu Z 1774/00 tak, jak byl dříve zcela nepravdivě proklamován.),
  6. veškerá opatření k zachování krajinného rázu a ochrany přírody, aby zásadně nebyly rušeny stávající zelené plochy. Naopak, aby byla učiněna opatření pro vznik nových ploch veřejné zeleně.

B) Žádáme Zastupitelstvo hl.m.Prahy a Zastupitelstvo Městské části Praha 6, aby projednalo tuto   petici a její jednotlivé body na zasedání příslušných zastupitelstev (která jsou veřejná).

Praha, 5.8.2011

Petiční výbor:

1. Ing.Bc.Pavel Divíšek,M.B.A., V Sedlci 213/1, 160 00 Praha 6 (oprávněn jednat jménem petičního výboru)

2. Ing. Rostislav Hladiš, V Sedlci 100, 160 00 Praha 6

3.  Ing. Tomáš Maier, Ph.D.,V Sedlci 213/1, 160 00 Praha 6

 

 

 

Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec,

 stanovení kódu míry využití území maximálně„B“, navržení adekvátních ploch pro zeleň, veřejných ploch, ploch pro odpovídající infrastrukturu, vyřešení dopravy

 

My, níže podepsaní občané, souhlasíme s textem Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec, stanovení kódu míry využití území maximálně„B“, navržení adekvátní plochy pro zeleň, pro veřejné plochy, infrastrukturu, vyřešení dopravy z 5. srpna 2011.

 

jméno a příjmení

   adresa

   podpis

*OBČAN Prahy 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

*Zaškrtněte v případě, že jste starší 18 let a v městské části Praha 6 máte trvalý pobyt nebo vlastníte nemovitost.