Letiště Ruzyně

Ochranné hlukové pásmo letiště - v Sedlci pro výstavbu bytových objektů nevadí?

Velké sídlištní celky by se v části  Sedlce, Praha 6 vůbec stavět neměli!!!! Nové byty by zde vůbec být neměly.

Společnost Letiště Praha a.s. se dlouhodobě věnuje záměru rozšířit kapacitu letiště. Kromě výstavby nových odbavovacích hal by zvýšení kapacity měla umožnit nová tzv. paralelní dráha označená RWY06R24L a vyhlášení tzv. ochranného hlukového pásma letiště (OHPL). Toto pásmo nechrání obyvatele v okolí letiště před hlukem, jak by název napovídal, ale vlastně chrání provozovatele letiště před požadavky hygienických zákonů.

Uvnitř OHPL nemusí být totiž ve venkovním prostoru dodržovány zákonné hlukové hygienické limity. To by v praxi znamenalo, že, by hluk od letadel překračoval hygienické limity pro venkovní prostory na velké části , ty jsou pro noc 50 dB a pro den 60 dB.(upraven text z https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=1350&ln=cz

Provozovatel letiště má ze zákona povinnost zabezpečit, aby ve třídách škol a v obytných místnostech domů byly dodržovány zákonné hygienická hlukové limity pro vnitřní prostory. V obytných místnostech domů jsou tyto limity pro noc 30 dB a pro den 40 dB. Letiště proto v těchto objektech vyměňuje okna. Prostředky na tyto úprava vybere od leteckých společností, které platí tzv. hlukové poplatky.

Dodržení hlukových limitů uvnitř budov, t.j. v obytných místnostech, ložnicích, třídách škol, s nainstalovanými novými protihlukovými okny je ovšem zabezpečeno jen, když jsou tato okna dobře zavřená. To se ale pak porušují zákonné hygienické předpisy na výměnu vzduchu.

Letiště doposud neinstaluje ventilační a klimatizační zařízení do tříd škol či obytných místností domů a také ani nehradí náklady na jejich provoz.

Co přinese vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště Suchdolu

Dlouhodobým, z národních a evropských zákonných norem vyplývajícím úkolem státu, kraje a obce je snižování hlukové zátěže obyvatel. Vzhledem k tomu, že hluk od letadel se nedá odstínit, bude dlouhodobým cílem režimových opatření snížení počtu obyvatel, kteří budou uvnitř tohoto pásma zasaženi nadlimitním leteckým hlukem. Jak uvedla společnost Techson, která pro Letiště Praha dlouhodobě připravuje strategické materiály z hlediska hluku ve zprávě T/Z-209/07 LKPR s paralelní RWY – hlukové zóny a návrh OHP - str. 24, 25, 26, červen 2007:

„ Vycházíme z těchto principiálních stanovisek:
a) Strategické územní plánování, do kterého jako podklad vstupuje i ochranné hlukové pásmo letiště, nemůže připustit nárůst počtu obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu.
b) Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je specifický hluk z leteckého provozu.
c) Pokud není hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor staveb významně překročen, je možné připustit individuální výstavbu s podmínkou souhlasného vyjádření příslušných orgánů a při dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.“

Co by to mělo v praxi znamenat?

a) úplně by měla být vyloučena výstavby větších sídelních celků;
b) výstavby a rozsáhlé rekonstrukce bytových a rodinných domů, stavby pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobné stavby by bylo možné realizovat právě s ohledem na letecký hluk pouze po povolení státních orgánů ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice). Souhlasné stanovisko k výstavbě by bylo možné poskytnout po ověření, že překročení hygienického limitu hluku z leteckého provozu je v dané lokalitě málo významné (do 5 dB), nebude se zvyšovat v důsledku očekávaných změn v leteckém provozu (tzn. zvýšení provozu) a stavebník se zaváže, že provede na vlastní náklady potřebná opatření pro dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby (obytné místnosti). Benevolentní přístup se nedoporučuje v okolí dráhy a trajektorií pro přílety a odlety letadel (v blízkosti prodloužené osy obou drah), kde se mohou projevovat proměnné vlivy šíření hluku.
c) bez omezení by se mohly realizovat stavby, na které se nevztahuje hygienický limit hluku. Jedná se např. o komunikace, parkoviště, obchodní, skladové a výrobní prostory, sportoviště pro motorové a kolektivní sporty a funkčně obdobné stavby.

Letiště Praha získalo kladné stanovisko EIA k paralelní dráze při splnění 71 podmínek

MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí) k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně (tzv. paralelní dráha). Kladné stanovisko je ovšem podmíněno splněním 71 opatření, mezi kterými je například úplné uzavření provozu letiště v nočních hodinách.

Ministerstvo životního prostředí posuzovalo záměr vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy v délce 3550 metrů a souvisejících investičních záměrů na mezinárodním letišti Praha Ruzyně. "Velmi důkladně byla hodnocena každá fáze procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Se vší důkladností bylo přistupováno ke všem obdrženým připomínkám a podkladům," říká ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Jaroslava Honová. Doplnila, že ministerstvo obdrželo od srpna 2005, kdy byl proces EIA zahájen, více než 3600 vyjádření, připomínek a podnětů z řad dotčených obcí, úřadů, veřejnosti a občanských sdružení.

Na základě předložených podkladů stanovilo ministerstvo ve stanovisku EIA 71 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný.

"Klíčovou podmínkou je úplné zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24:00 do 5:29 hodin. Tímto opatřením budou respektovány požadavky oblastí s hustou zástavbou v dotčených lokalitách," říká Jaroslava Honová. Doplňuje, že další podmínkou je použití systému monitoringu hlukové zátěže (dodržování podmínek ochranného hlukového pásma, dodržování standardních příletových a odletových tratí atd.) pro informování veřejnosti včetně požadavku na nezávislou kontrolu správnosti provádění tohoto monitoringu. Mezi podmínkami nechybí ani povinnost provádět periodická ověřování imisní situace okolí letiště a požadavek na pokračování monitoringu ovoce a plodin v okolí letiště.

Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení a další). Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Povolující úřady (např. příslušný stavební úřad pro územní rozhodnutí, Úřad pro civilní letectví pro stavební povolení a další) jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí.

Stanovisko EIA vydané ministerstvem životního prostředí je vítězstvím okolních dotčených obcí, které uspěly s podmínkou uzavření nejen nové dráhy v nočních hodinách, ale celého letiště (po zprovoznění nové dráhy). V porovnání s jinými zeměmi nejde o nestandardní opatření. Na jiných evropských i světových mezinárodních letištích je uzavření provozu v nočních hodinách běžnou praxí. Stanovisko EIA RWY.pdf (202,3 kB)

Úplné znění stanoviska EIA lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese https://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP090 či na následujícím odkazu, v části stanovisko: https://tomcat.cenia.cz/